Skip to content

ANALÜÜS

Eesmärk: täpse probleemipüstituse ja lahenduskäigu määratlemine.

System Analysis

Parima tulemuse saavutamiseks on oluline projekti täpne planeerimine. Tulemus peab olema parim nii tellija kui lõppkasutaja jaoks. Analüüsi etapis viime läbi detailse kaardistuse, mis on oluliseks sisendiks kogu järgnevale arendusprotsessile. Täpse lahenduse väljatöötamiseks analüüsime kõigepealt sihtgruppe, ärilisi eesmärke, lahendust vajavaid toiminguid ning nende seost igapäevaste protsessidega. Samuti kaardistame detailselt, mida loodav lahendus peab võimaldama, kuidas seda peaks saama kasutada jne. Äri- ja tehnilise analüüsi tulemusena koostame projekti täpse skoobi ning ajalise ja eelarvelise hinnangu.

 

Tegevused:

  • Lahendusega seotud eesmärkide ja edutegurite määratlemine
  • Üldiste vajaduste ja äriprotsesside kaardistamine
  • Sidusgruppide ja sisu analüüs
  • Kasutajateekondade koostamine
  • Lahendusele esitatavate nõuete kaardistamine
  • Liidestatavate lahenduste analüüs
  • Lahenduse arhitektuuri ja tehnilise disaini koostamine
  • Täpsustatud visioondokumendi koostamine
  • Ajakava, projektiplaani, eelarve koostamine
  • Täpse arendusplaani koostamine

 

Tulemus: valminud on detailne projektiplaan, kus osapooled on selgelt defineerinud, millised on eesmärgid ning kuidas nendeni plaanitakse jõuda, milline saab olema projekti eeldatav ajakava ning millised on järgmised sammud. Lähtume alati parimast võimalikust lahendusest, et olemasolevat eelarvet ja ajalist ressurssi arvesse võttes tulemuseni jõuda.

 

System Analysis